JK.S. PARA BOCALA 

prozatím v jednání!!!!  dořešují se poslední záležitosti pro zápis do SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU !!!!!!!

JEZDECKÝ KLUB SPOLEK PARA BOCALA 
(JK.S. PARA BOCALA)
sídlo:
Šrobárova 695/22
720 00 Ostrava-Hrabová
IČO :
 
tel 734 483 018 
 
AKTIVITY SPOLKU: Náš jezdecký klub spolek Para BOCALA se nachází na Farmě pana E. Moudrého v Ostravě-Hrabové, Na Hurtě 19 
Z ulice Paskovská odbočíte na ulici Bělská po ní asi 500 m. 

 

 


Účel Spolku

1. Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak

Paradrezury a Drezury, její organizace, řízení, propagace, příprava reprezentace České republiky, a

další s tím související úkoly.

    - Spolek Para jezdcu, sportovních a rekreačních jezdců, příznivců jezdeckého sportu, majitelů a milovníků koní.

    - Organizování a provozování parajezdeckého a jezdeckého sportu ve všech disciplínách, které se řídí pravidly ČJF, a to na profesionální i         amatérské úrovni. Pořádání dalších hobby akcí s koňmi, jezdecká turistika.

    - Zajišťování Finanční podpory pro členy klubu, Hlavě hendikepovaných Jezdců na sportovní a rekreační účely. na domácí i mezinárodní             úrovni (pravidelně se pořádají para mistrovství Republiky,Evropy, světa a Para OH)

    - výchova a vzdělávání mládeže v oblasti jezdeckého sportu jako prevence rizikového chování.

    - Zastupování členu klubu a ochrana jejich oprávněných zájmu ve vztahu k veřejnosti a k ČJF. Registrace členu, jezdců a sportovních koní.

    - sdružovat handicapované občany za účelem jejich podpory v jezdectví a začlenění do společnosti. příprava mladých a začínajících jezdců.

    - Zabezpečovat propagaci jezdeckého sportu všemi dostupnými prostředky v souladu s pravidly jezdeckého sportu.

    - organizovat soutěže, semináře, soustředění a kurzy zaměřené na jezdecký sport, chov a výcvik koní.

    - spolupracovat s jinými sdruženími, fyzickými osobami či jinými organizacemi. - pořádání sportovních akcí pro handicapované osoby. 

    Hiporehabilitace

    - chov, ustájení a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené. - hospodářská činnost.

 

2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné

výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

 

    - umožnit členům pečovat o svěřené koně a vybavení, jezdit na klubových koních, umožnit členům sportovní výcvik a účast na soutěžích a             vzdělávacích programech.

    - organizovat výuku péče o koně, ovládání koně, jízdu na koních, výcvik koní a umožnit členům složení ZZVJ.

    - přeprava koní - doprovod při přepravě živých zvířat.

    - ustájení a pronájem boxu.

    - odborný růst členů klubu, získávání a zvyšování jejich kvalifikace.

    - rozvoj zázemí stájí a jejího okolí.

    - speciální příprava sportovního družstva (získání licence, účast na závodech)

    - vytvářet provozní podmínky pro zájmový a jezdecký sport např. dohodami mezi jinými právními subjekty apod.,

    - vést své členy k dodržování základních odborných a mravních pravidel souvisejících s péčí o koně a pohybem v přírodě.

    - příprava a péče sportovních koní připravovaných pro handicapované - paradrezura

 

Financování:

    - části nákladů spojených s plněním cílů z vlastních zdrojů, tedy z poskytování služeb. 

    - Pomocí dotací a sponzorských darů rozvíjet užívané, zařízení a zkvalitňovat poskytované služby pro rozvoj parajezdectví.

 

3. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:

a. organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. nařízení Spolku sportovní

činnost na území České republiky, a při zahraniční účasti na závodech

b. zabezpečuje rozvoj Paradrezury a drezury , zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných

pracovníků,

2

c. zastupuje zájmy, svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,

d. organizuje a řídí soutěže na území České republiky pořádané spolkem

e. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své

činnosti, reprezentace České republiky a přípravy na ni a k částečnému zajištění

prostředků na činnost pro členy Spolku,

f. může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných

prostředků na zabezpečení své činnosti,

g. vydává vnitřní předpisy,

h. zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev spolku v České republice a zahraničí

a případně komunikuje s jinými zahraničními organizacemi.